Phật pháp căn bản - Trái tim cua Bụt

 

Ngày - Date            Nội dung - Title

Ngôn ngữ gốc  
Tiếng Việt

Thông dịch  

Translation

 

 

 

 

1993-11-21

Cách học phật

Tải MP3 

 

1993-11-25

Tự học phật - Duyên khởi

Tải MP3 


1993-11-28

Bốn sự thât

Tải MP3 

 


1993-12-02

Khổ và vui

Tải MP3 


1993-12-05

Chánh kiến phần một

Tải MP3 

 


1993-12-09

Chánh kiến phần hai

Tải MP3 

 


1993-12-12

Chánh tư duy

Tải MP3 

 

1993-12-16

Chánh ngữ

Tải MP3 


1993-12-19

Chánh niệm và tâm hành

Tải MP3 

 

1993-12-23

Chánh niệm phần một

Tải MP3 


1993-12-26

Chánh niệm phần hai

Tải MP3 


1993-12-30

Chánh niệm phân ba

Tải MP3 

 

1993-01-06

Đạo đế

Tải MP3 

 

1994-01-09

Quán chiếu thọ tâm tưởng

Tải MP3 

 

1994-01-13

Quán niệm pháp - Chánh tinh tấn

Tải MP3 

 

1994-01-16

Chánh tinh tấn - Chánh định

Tải MP3 

 

1994-01-20

Tam pháp ấn

Tải MP3 

 

1994-01-23

Ta đang làm gì - Năm lễ

Tải MP3 

 

1994-01-27

Quán không trong năm lễ

Tải MP3 

 

1994-01-30

Ba cánh của giải thoát

Tải MP3 

 

1994-02-06

Chân tâm duyên sinh 

Tải MP3 

 

1994-02-13

Bốn tâm vô lượng

Tải MP3 

 

1994-02-17

Niềm tin tam bảo

Tải MP3 

 

1994-02-20

Kết thúc khóa tu

Tải MP3