Trang chủ

Hai Lời Hứa

Hai Lời Hứa

Con xin hứa mở rộng lòng thương và tìm cách bảo vệ sự sống của mọi người, mọi loài, cỏ cây cầm thú và đất đá.

(Thở: uum...à  ba lần)

Con xin hứa mở rộng tầm hiểu biết để có thể thương yêu và chung sống với mọi người, mọi loài, cỏ cây cầm thú và đất đá.

(Thở: uum... à  ba lần)