Trang chủ

TTSĐ - Quyển 02: Chương 03: Phụ Lục


PHỤ LỤC 1


ĐỐI CHIẾU VIỆT - PHẠN - ANH

A

A-Dật-Đa, Bụt A Di Đà
Ajita
A-lại-da
laya
An Ban
nªpªna (Pali)
An ban
nªpªnª
An tọa
Peaceful seating
An trú
Peaceful dwelling
A-Na-Luật (thầy)
Aniruddha
A-súc (Bụt)
Akîobhya
A-Tỳ-Đạt-Ma (Pháp môn)
Abhidharma
A-tỳ-đạt-ma (Văn học)
Abhidharma
Ảo tưởng (về thực tại)
Mental construction, mental imagination
Ấm (ngăn che)
Skandha

B


Ba La Mật Đa
Pªramitª - Perfection
Bất hại
Ahimsª
Bất không
Aíñnyatª
Bất như lý tác ý, Phi như lý tác ý
Ayoniso Manaskara
Bắc tông - A Hàm
gama
Báo thân hay Thụ dụng thân
Sambhogakªya
Bát Nhã
PrajÔª
Bi
Karunª
Bi thính
Compassionate listening
Bình đẳng
Samatª
Biến kế sở chấp
Parikalpita
Biệt dịch Tạp A Hàm
Samyuktªgama
Bốn phép Tùy Niệm
Anusmîti

C

Cam lộ
Amèta
Cảm Hứng Ngữ
Udªna
Cảm Ứng Ngữ hay Vô Vấn Tự Thuyết (Kinh)
Udªna
Căn bản thức
MñlavjÔªna
Chân đế (Cứu cánh)
Paramªrtha - Real truth
Chân như
Paramªrtha - Suchness, Reality - As it is
Chỉ
Samatha - Stopping
Chánh kiến
True insight
Chánh niệm
Smrði
Chánh định
Samªdhi
Chánh định - Đẳng trì
Samªdhi
Chánh tư duy
True thinking - Right thinking
Chứng trầm cảm
Depression
Chủng tử, hạt giống
Bija - Seed
Chuyển y
Aírayaparªvritty
Công án
Public cases
Con đường của sự tín ngưỡng
Bhakti Yoga
Con đường của trí tuệ
J(ãna Yoga
Cương Lương Lâu Chi
Kalaruci

D

Danh
Rupa
Danh-Sắc
Nªma-Rñpa
Di Lặc (Bụt)
Maitri
Diệt
Nirodha - Cessation
Duyên #1: Nhân duyên
Seed condition
Duyên #2: Sở duyên duyên
Object condition
Duyên #3: Tăng thượng duyên
Support condition
Duyên #4: Đẳng vô gián duyên
No-discontinuation condition

Đ


Đại An Ban Thủ Ý (Kinh)
Mahª nªprªnasmrti Sutra
Đại Chúng Bộ
Mahªsªmghika
Đại Mục Kiền Liên
Mahªmoggallªna
Đại ngã
Brahmã
Đại ngã (trong Ấn Độ giáo)
Brahmã
Đại Thừa Chỉ Quán (Kinh)
Mahª Ÿamatha, Mahª Vipaíyna
Đại Trí Độ Luận
MahªprajÔªpªramitª-íªstra
Đàn
Dªna
Đàn Ba la mật
Dªna-pªramitª
Đệ Nhất Nghĩa Không
Paramªrtha Ÿñnyatª
Đế thính
Deep listening
Đề-Bà-Đạt-Đa (Thầy)
Devadatta
Độ
Pªramitª
Độc Tử Bộ
VªtìÑputrÑya
Đốt cháy
Jhªyati - Burn
Định
Concentration
Định thân
Samªdhi Kªya
Đầu Đà (người tu khổ hạnh)
Dhñta
Đầu đà (rũ bụi xuống, rũ bỏ đi)
Dhñta

G

Giải thoát
Vimukti
Giải Thoát Đạo Luận
Vimutti Magga
Giải thoát thân
Vimokîa Kªya
Giới thân, Giới Uẩn
ŸÌla Kªya, ŸÌla Skandha

H

Hạnh phúc tuyệt đối - An lạc tuyệt đối
nanda - The real happiness
Hành
Samîk­rªs - Impression
Hành xả
Upekêª
Hải đảo
Dipam
Hiện pháp
Diððha Dharma - Present moment
Hiện pháp
Diððha Dhamma
Hiện Pháp Lạc Trú
Diððha Dhamma Sukha Vihªri
Hữu
Bhava
Hữu bộ
Sarvªstivªda
Hữu pháp Không
Vabhªva Ÿñnyatª
Huân (ướp vào)
Vªsanª
Hỷ
Prti

K

Khổ
DuÊkha
Không
Ÿñnyatª
Không
Ÿñnyatª
Không Không
Aíñnyatª
Không vô biên xứ
kªíªnantªyatana - Everything is space
Kinh An Ban Thủ Ý
Vipasyana (Pali)
Kinh Lăng Già
LaÕkªvatªra sñtra
Kinh Mã Huyết Thiên Tử
Rohitassa Sutta
Kinh Niệm Xứ
Satipatthªna-sutta (Pali)
Kinh Phạm Võng
Brahmajªla Sutra
Kinh Pháp Cú
Brahmajªla Sutra
Kinh Tư Lượng
Anumªna Sutta
Kinh Tư Lượng
Anumªna Sutta
Kinh Tứ Niệm Xứ - Kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm.
Smrtyupasthanª

L

La Hầu La
Rªhula
Lăng Già (Kinh)
LaÕkªvatªra-sñtra
Lạc
Sukha
Lạc
Sukha
Lộc mẫu (Người hộ trì tu viện Kỳ Viên cùng với Cấp Cô Độc)
Viíªkhª
Long Thọ (Thầy)
Nagarjuna
Long Thọ (Thầy)
Nªgªrjuna
Luân hồi
Samsara
Lục Ba La Mật
Pªramitª, The Six Perfections
Ly tham
Virªga

M

Mắt tăng
Sangha Cakîu
Maha Mục Kiền Liên
Mahªmoggallªna
Mã Huyết Thiên Tử
Rohitassa

N

Nam tông (Truyền thống)
Nikaya,
Ngã
tta
Người Biết Sống Một Mình (Kinh)
Bhaddekaratta Sñtra
Nhất tâm
Ekªgrata - The One mind
Nhất thiết (Tất cả)
Sabbª
Nhất thiết chủng thức
Sarva Bijaka
Nhất thiết chủng thức
Sarva Bijaka - The consciousness of all the seeds
Nhất Thiết Pháp Không
Sarvª Dharma Ÿñnyatª
Nhất thiết trí
SarvaiÔatª
Nhất thiết trí
Sarva JÔªna
Nhất thừa
Ekayªna
Như Lai Tạng (Tư tưởng)
Tathªgata-garbha
Như Pháp tác ý
Yoniso Manaskara
Như thật (Bản thân của thực tại)
Yathªbhñtam
Như thật (phù hợp với sự thật)
Yathªbhñta
Như thật bất không - Còn gọi là Diệu hữu
The true non-emptiness - The wonderful being.
Như thật không cảnh
The mirror of true emptiness.
Như thật không, Chân không
The true emptiness
Như Thị Ngữ
Itivuttaka
Niệm
Anos-Smîti
Niệm
Smrti
Niệm
Mindfulness
Niệm (một quan niệm)
Notion
Niệm (một ý niệm)
Idea
Niệm (tưởng, một tri giác)
Perception
Niệm Bụt
Buddha-ªnusmèti
Niệm Xứ (Kinh)
Smîti-upasthªna Sñtra
Nội kết
Sa-yojana - Internal formation
Nương tựa
Ÿarana

P


Phân Biệt Thuyết Bộ
Vibhªjyavªda
Phật Âm (Thầy)
Buddhaghoîa
Phật tánh
Buddhatª
Pháp giới
Dharmadhªtu
Pháp Hoa Tam Muội (Kinh)
Saddharmapu arika-samªdhi
Pháp kịch
Dharma Drama
Pháp Tạng Bộ
Dharmaguptaka
Pháp thân
Dharmakaya
Pháp Trí (Thầy)
Dharma-jÔªna
Phi tưởng phi phi tưởng xứ
Naiva-samjÔª-nªsamjÔª-ªyatana - Neither-perception, nor non-perception,
Phiền não
Q

Kleía
Quả báo
Vipªka - Retribution.
Quán
Vipaíyana - Deep looking - Insight meditation
Quán Niệm Hơi Thở (Kinh)
Anapana Smrti Sñtra
Quán tịch diệt
Nirodha (Pali), comtemplation of cessation
Quay về nương tựa hải đảo tự thân.
Atta-Dipam Ÿarana

S


Sân
Krodha
Sắc
Mana
Sắc
Rñpa - Form
Si
Moha
Siêu việt thời gian
Akªlika - Not a matter of time
Sự buông bỏ
Renunciation

T

Tác ý
Manaskara
Tam hữu
Tribhava
Tạp A Hàm
Samyuktªgama
Tam thân
Trikªya
Tăng-già-đề-bạt (Thầy)
Gautama Sanghadeva
Tăng Nhất A Hàm
Ekattarikªgama
Tầm
Vitarka
Tầm
Vitarka
Tâm
Psicho
Tâm
Nªma
Tâm bất tương ưng hành
Prªti
Tâm hành
Citta Samîk­rªs
Tâm hành giác
Citta-samskªra
Tâm hành thiện
Cosala Chitta Samîk­rªs
Tâm nhất cảnh
Cittassa Etaggatª
Tâm nhất cảnh
Cittass 'ekaggatª
Tâm nhất cảnh
Cittª-ekªgrata
Tập khí
Habit energy
Thân
Soma
Thân
Rñpa
Thấy (được hiệu quả)
Ditthi
Thắng giải
Adhimokêa
Tham
AbhijÔª
Thanh Tịnh Đạo Luận
Visuddhi Magga
Thanh Tịnh Đạo Luận
Visuddhi Magga
Thái hư
The Cosmos
Thế giới
Lokadhªtu
Thiền
Dhyªna (Meditation)
Thiện hữu tri thức
Kalyªnamitra
Thiền quán
Vipassiana - Looking deeply
Thiện thuyết

Svªkkhªta - Well proclaimed
Thiết thực hiện tại, chứng nghiệm ngay trong hiện tại
Samditthika
Thọ
V¾dana - Sensation
Thực tập - Gieo trồng
Bhªvati - To practice, to cultivate
Thực tập chấp tác
Karma Yoga
Thực tập, gieo trồng
Bhªvati
Thời gian
Kªlika

Thượng Đế, hay Phạm Thiên
Brahman là - The Ultimate Reality
Thượng Tọa Bộ
Sthaviravªda
Thượng tọa Bộ
Theravªda
Thức
VijÔªna - conciousness
Thức
Vijn­na - Conscience
Thức vô biên xứ
VjÔªnaÔcªyatana -Everything is consciousness
Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ
Sarvªstivªda
Tiểu ngã (của mình, theo Ấn giáo)
tman - The Innermost Self
Tiểu ngã (của mình, theo Ấn Độ giáo)
tman - The Innermost Self
Tư duy tu
Dhyªnaty
Tư Lương (Kinh)
ghatªvinayasutta
Tổng trì
Dhªrani
Tổng trì Tam Ma Địa
Dhªrani Samªdhi
øTự tứ hay Bát-hòa-la
Pravªrana
Tự thân
Atta
Tịnh khẩu
Purification of speech.
Từ
Vicªra - OK
Từ
Vicªra
Từ
MaitrÌ - Loving kindness
Từ nhãn
Compassionate Eye
Từ Tam Muội
The Samªdhi of Loving Kindness.
Tương Ưng Bộ
Samyuttanikªya
Tương Ưng Bộ
Samyutta
Tưởng
Sanjin­ - Perception
Tứ bộc lưu, Tứ lưu, Tứ bạo thủy
Catvªra Ogha
Tứ đại chúng (Đất, nước, lửa, và gió).
Mahªbhuta
Tứ thiền
Dhyªna - The four dyanas
Trí
PrajÔª - Wisdom, Insight
Trí Hành (Thầy)
PrajÔiª Deva
Trí Hiền (Thầy)
JÔªnabhadra
Trí năng
Intellect
Triền sử (Triền: trói lại, quấn lại không cho có tự do)
Internal knots, Fetters
Trường A Hàm
Dirghªgama
Trưởng Lão Kệ
Theragªtha
Trưởng Lão Ni Kệ
Therigªtha
Trung A Hàm
Madhyamªgama
Trung A Hàm
Madhyªgama
Trung Bộ
Majihimª-Nikªya
Trung bộ (Tạng Pali)
Majihimª-Nikªya
Trung Đạo Nhân Duyên (Kinh)
Aniruddha
Trú
Vihªri
Tu
Bhavana - Culture
Tu tâm
Cittabhªvanª
Tu tâm
Cittabhªvanª
Tu tập
Smrði - The cultivation of the mind
Tu tập, tu tâm
Cittabhªvanª
Tuệ
Insight
Tuệ thân
PrajÔª Kªya
Tỳ-Ni Đa-Lưu-Chi (Thầy)
VinÌtaruci

U

Uẩn (tích chứa, tom góp lại)
Skandha - aggregate
Ứng thân
Nirmªnakªya

V

Viên Giác
Perfect Enlightenment - Complete Enlightenment
Viên thành thật
Pariniípanna
Vô hành
- non action
Vô nguyện
Non expectation
Vô pháp Hữu Pháp Không
Abhªva Vabhªva Ÿñnyatª
Vô pháp Không
Abhªva Ÿñnyatª
Vô sắc định
Arôpa
Vô sở hữu xứ
kiÔcaÔÔªyatana - Nothing exist
Vô tác
Apranihita
Vô tác
ApraÖihita - Non-expectation
Vô tác hay Vô nguyện
Apranihita
Vô tướng
Animitta
Vô Trước (Thầy)
AsaÕga
Vượt thoát thời gian
Dharmakaya

X

Xá Lợi Phất (Thầy)
ٻriputra
Xá Lợi Phất (Thầy)
ٻriputra

Y

Y tha khởi
Paratantra
Ý thức
Citta - Spirit hay Awareness